TAGS

Thiết kế quy hoạch 1/500 khu công nghiệp Mông Hóa tỉnh Hòa Bình

31/07/2018

Quy hoạch xây dựng KCN Mông Hóa là chủ trương lớn của tỉnh Hòa Bình nhằm tổ chức mặt bằng xây dựng, phát triển hạ tầng Quy hoạch xây dựng KCN Mông Hóa là chủ trương lớn của tỉnh Hòa Bình nhằm tổ chức ...